Metropolitní univerzita Praha hodnocena jako nejkvalitnější soukromá vysoká škola v Česku

19. 5. 2021 Autor: redakce Metropolitní univerzita Praha (MUP) se stala nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v Česku. Dle právě zakončeného historicky prvního škálování všech výzkumných organizací, realizovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Radou pro výzkum, vývoj a inovace, byly výzkumné organizace rozděleny do čtyř skupin podle kvality výzkumu a vývoje v národním měřítku.

Metropolitní univerzita Praha je jednou z pouhých tří soukromých vysokých škol, které splnily kritéria pro hodnocení ve všech pěti modulech nové Metodiky 2017+ (M1: Kvalita vybraných výsledků, M2: Výkonnost výzkumu, M3: Společenská relevance, M4: Viabilita, M5: Strategie a koncepce) v segmentu vysokých škol. Výzkum na MUP je prioritně zaměřen na oblast mezinárodních vztahů, teritoriálních studií, bezpečnostních studií, politických věd a mezinárodního obchodu. Součástí komplexního hodnocení bylo také externí hodnocení sedmičlenným mezinárodním evaluačním panelem, které probíhalo ve druhé polovině roku 2020. Ve skupině společenskovědních vysokých škol bylo nejvyšší hodnocení uděleno Metropolitní univerzitě Praha a Vysoké škole ekonomické v Praze. Metropolitní univerzita Praha děkuje svým akademickým pracovníkům, kteří kvalitními výsledky přispěli k tomuto úspěchu, a využije zpětné vazby z hodnocení nejen k dalšímu zlepšování výstupů vědecko-výzkumných aktivit, ale také k lepšímu managementu a komunikaci vědy.

Zeptali jsme se vedoucí Centra pro podporu vědy na MUP, Mgr. Terezy Vogeltanzové,
v čem je provedené hodnocení vysokých škol tak přelomové?

Jedná se o první komplexní hodnocení vědy a výzkumu v národním měřítku podle Metodiky 2017+ a nemá v novodobé historii obdoby jak rozsahem, tak formou provedení. Skutečně přelomová je kombinace kvantitativních a kvalitativních aspektů hodnocení s důrazem na formativní zpětnou vazbu vysokým školám. Kromě akcentu na kvalitu vědy a výzkumu jednoznačně vítáme i zlepšení a intenzifikaci komunikace mezi různými aktéry ve V&V, posílení strategické spolupráce RVVI, MŠMT a univerzit a v neposlední řadě transparentnost všech stádií hodnoticích procesů. MUP je velmi hrdá na to, že byla hodnocena nejen jako nejlepší soukromá VŠ, ale jako vůbec nejlepší ze společenskovědních vysokých škol. Poděkování patří především našim akademickým pracovníkům, kteří se na vzniku skvělých výstupů, řešení projektů a dalších aktivitách dlouhodobě podílejí.

A jak celý proces hodnocení probíhal?

Jednalo se o opravdu náročný proces, který trval bezmála rok, navíc v podmínkách pandemie Covid-19. Zatímco hodnocení publikačních výstupů probíhá pravidelně již třetím rokem se vzrůstající robustností i kvalitou, hodnocení mnoha dalších oblastí – např. management a financování vědy a výzkumu, externí granty a projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s aplikační sférou, doktorské studium atd. – bylo v roce 2020 realizováno poprvé, a to mezinárodními evaluačními panely na základě Sebeevaluační zprávy univerzity a dalších klíčových dokumentů, jednání se zástupci managementu i akademických pracovníků MUP. Mezinárodní panel byl složen z nezávislých respektovaných osobností z evropských univerzit – za všechny jmenujme např. Kiel University, University of South Wales, University of Jyväskylä nebo SRH Berlin University of Applied Sciences. Vnější zpětnou vazbu vnímáme jako klíčovou a byť její výstupy nemusí být překvapivé, jsou pro nás silným impulzem a motivací k další práci a rozvoji MUP. I proto budeme se členy mezinárodního evaluačního panelu dále spolupracovat v rámci MUP International Advisory Board.

Jaké další cíle si v oblasti vědy a výzkumu kladete?

Plánů je opravdu mnoho. Chceme nejen obhájit a dále upevňovat naši pozici nejlepší soukromé vysoké školy v Česku, ale zejména rozvíjet excelentní vědu v oblasti mezinárodních vztahů, teritoriálních studií, bezpečnostních studií, politických věd, mediálních studií, práva a ekonomie. Usilujeme o získávání většího počtu národních i mezinárodních projektů a vytvoření nadstandardního institucionálního zázemí a podpůrné infrastruktury. Naším cílem je také častěji a lépe zviditelňovat úspěchy našich vědkyň a vědců nejen vůči odborné komunitě, ale také vůči uchazečům, studentům a široké veřejnosti.