Přístupný cestovní ruch – Metropolitní univerzita Praha úspěšně dokončila projekt s norským partnerem

27. 3. 2023 Autor: redakce Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s norskou University of Stavanger - Norwegian School of Hotel Managment realizovala v letech 2020 až 2022 projekt s názvem „New courses focused on Overtourism and Accessible tourism at MUP“, který byl podpořen z Fondu EHP 2014–2021 a jeho výstupy jsou určeny široké veřejnosti na norské i české straně.

Program se zabýval důležitým tématem, kterému se v minulosti nevěnovala příliš velká pozornost, a to bezbariérovému cestovnímu ruchu. Dvouletá spolupráce vedla k výměně znalostí a následnému rozvoji učebních osnov a vyučovaných kurzů studijních programů zaměřených na cestovní ruch pro obě zúčastněné strany a ovlivní tak budoucí vzdělávání i výzkum v této oblasti.

Na pár otázek týkajících se tohoto programu jsme se zeptali doc. Josefa Abrháma, vedoucího studijního programu Cestovní ruch na Metropolitní univerzitě Praha.

Inovovali jste již kurzy studijního programu Cestovní ruch na základě výsledků projektu?

Ano. Na MUP bylo vyvinuto a inovováno několik kurzů s cílem zvýšit kompetence studentů v oblastech bezbariérového a udržitelného cestovního ruchu. Samotné vzdělávání studentů v programu Cestovní ruch je jedním z kroků ke zlepšení fungování přístupného cestovního ruchu. Dosažené znalosti v tomto směru mohou zároveň zlepšit uplatnění absolventů studijního programu. Přístupný cestovní ruch je společensky potřebný a do budoucna bude poptávka po přístupnosti jen sílit, proto je toto téma také perspektivní součástí studia na naší univerzitě.

Jak tyto inovace hodnotí studenti?

Jsme velmi potěšeni, že inovace výuky jsou studenty pozitivně vnímány. Potvrdilo to provedené dotazníkové šetření na dané téma a také pravidelná studentská anketa v zimním semestru akademického roku 2022/2023.

Jak probíhala spolupráce s norskou stranou a jaký byl přínos?

Transfer odborných znalostí a výzkumných poznatků byl jedním z hlavních cílů spolupráce mezi Metropolitní univerzitou Praha a University Stavanger v rámci projektů Norských fondů. Týmy z partnerských univerzit prozkoumaly a konzultovaly akademický přístup k overturismu a přístupnému cestovnímu ruchu. Společný výzkum byl spojen se zpracováním a zasláním společného článku do časopisu Tourism Review, který je evidován v prestižní mezinárodní databázi Web of Science. Celkově projekt přispěl k vytvoření funkčního dialogu a nastartování dlouhodobé spolupráce v pedagogickém a výzkumném procesu mezi partnerskými univerzitami.

Součástí projektu byla také mezinárodní konference pod záštitou norské ambasády…

Ano, dalším cílem projektu bylo šíření výsledků směrem k odborné veřejnosti a studentům. Transfer odborných znalostí byl obsahem mezinárodní konference s názvem: Přístupný cestovní ruch pro všechny/Accessible tourism for all, která se konala na Metropolitní univerzitě Praha 25. října 2022. Konference se uskutečnila díky laskavé podpoře Domu zahraniční spolupráce a Norských fondů. Akce proběhla pod záštitou norského velvyslance v ČR pana Victora Conrada Rønneberga, který ve svém vystoupení zdůraznil význam bilaterálních vztahů budovaných prostřednictvím projektů spolupráce financovaných z Norských fondů. Na konferenci vystoupila řada řečníků z akademické sféry, podnikové praxe, profesních asociací a neziskových organizací. Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů specializovaných na oblast osob se zdravotním postižením. Například jedním z přednášejících byl pan Bc. Michal Prager, MBA, úspěšný absolvent naší univerzity, který založil a řídil cestovní agenturu zaměřenou na osoby s pohybovým postižením a také byl radním pro sociální věci a zdravotnictví na MČ Praha 14. Nyní na MUP vede jako odborník z praxe odborné kurzy zaměřené na přístupný (bezbariérový) cestovní ruch.

Více o projektu


Projekt EHP-CZ-ICP-2-012 je financovaný z Fondů EHP 2014-21 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském a hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.