Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

28. 3. 2018 Autor: redakce Ve Vlasteneckém sále Karolína a přilehlých nádherných prostorách proběhla mezinárodní vědecká konference pořádaná katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s katedrou právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha.

Cílem konference byla výměna vědeckých poznatků a zkušeností zaměřených na aktuální otázky procesu dokazování v trestním řízení a jeho limitů určovaných atributy práva na spravedlivý proces, a to zejména v oblasti problematiky spadající do dílčích tematických okruhů – spravedlivý proces jako východisko dokazování v trestním řízení, teoretická východiska a aplikační problémy dokazování, jednotlivé důkazní prostředky, vliv judikatury ESLP na proces dokazování. Publikačním výstupem z konference bude kolektivní monografie vydaná v nakladatelství Leges.