11. ročník mezinárodní věděcké konference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers

13. 10. 2023 Autor: redakce 11. ročník mezinárodní vědecké konference na téma "IFRS: globální pravidla a lokální využití - za hranicemi čísel" se konal v hybridním formátu na Metropolitní univerzitě v Praze ve spolupráci s Anglo-americkou univerzitou 12. října 2023. Úvodní projev zakladatele konference profesora Davida Alexandera udával tón a věnoval se naléhavým problémům, zejména rostoucí pozornost nefinančnímu reportingu. Ve svém zamyšlení rozšířil pohled na současné snahy o udržitelný rozvoj a nefinanční reporting o filozofický nadhled. Kritizoval jeho antropocentrický přístup, který je patrný ve zmíněných iniciativách – v úsilí IIRC, v Cílech udržitelného rozvoje formulovaných OSN a nedávné snahy EU podobě programu Green Deal - a zdůraznil jejich přílišné zaměření na člověka a lidské zájmy namísto ochrany přírody v její celistvosti.

Významným tématem konference byl nárůst významu nefinančního výkaznictví, zejména v oblasti sociálních a environmentálních otázek, které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Prof. Adriana Tiron-Tudor z Babeş-Bolyai University, Rumunsko poskytla podrobný vhled do současného prostředí a nových trendů v oblasti nefinančního výkaznictví. Prof. Anna Bialek-Jaworska z Varšavy ve svém příspěvku analyzovala, jaké dopady má skutečnost, že domácí firmy, kótované na alternativním kapitálovém trhu, nesmějí používat IFRS. Zdůraznila, že podle prováděných výzkumů má tento fakt odrazující účinek na přední zahraniční investory.

V souvislosti s rostoucím celosvětovým zájmem o udržitelnost životního prostředí se konference zabývala úlohou IFRS při začleňování environmentálních otázek do finančních informací. Účastníci se zapojili do diskusí o vyvíjejícím se prostředí nefinančního výkaznictví a jeho dopadu na rozhodovací procesy investorů, regulačních orgánů a dalších zúčastněných stran. Cílem bylo objasnit zásadní průnik mezi finančním a nefinančním výkaznictvím a zdůraznit potřebu podniků transparentně informovat o svých environmentálních iniciativách, rizicích a ukazatelích výkonnosti.

Vzhledem k naléhavosti řešení environmentálních problémů poskytla konference odborníkům platformu pro sdílení poznatků o tom, jak by mohly být standardy finančního výkaznictví nastaveny, aby lépe zachycovaly a informovaly o závazku společnosti k udržitelným postupům. Diskuse k jednotlivým příspěvkům tak v plném rozsahu naplnily záměr konference zabývat se nejen kvantitativními aspekty finančního výkaznictví, ale také širším spektrem informací, které přispívají ke komplexnímu pochopení sociálního a environmentálního dopadu fungování společnosti.

V letošním ročníku se jednání konference vrátilo k převážně osobním prezentacím, což podpořilo lepší interakci, obsáhlejší diskuse a možnost navazování kontaktů. Přestože osobní účast měla přednost, byla k dispozici i možnost účasti online formou, kterou někteří účastníci využili. Tento kombinovaný přístup se setkal s pozitivní zpětnou vazbou jak od účastníků prezenčních, tak i od účastníků v online režimu.

Můžeme tedy konstatovat, že 11. ročník konference nabídl cenné poznatky o současném prostředí účetnictví a finančního výkaznictví a zdůraznil relevantní otázky udržitelnosti a nefinančního výkaznictví. Konference tak úspěšně dosáhla svého cíle, kterým bylo zprostředkovat a umožnit široké sdílení výzkumných otázek a názorů, a přispěla tak k inspiraci a rozvoji nových trendů ve zkoumaných oblastech.

OHLASY

I am delighted to share my positive experience at the 11th International Scientific Conference on "IFRS: Global Rules & Local Use - Beyond the Numbers" held at Metropolitan University Prague. This conference, a hallmark event at the start of each academic year, expertly combined in-person and digital formats, making it a truly inclusive and global affair. The dedication and effort of the organizing team from Metropolitan University Prague and Anglo-American University were evident in the smooth-running and engaging atmosphere of the conference. The focus on 'beyond the numbers' brought to light the diverse applications of IFRS in different contexts, fostering insightful discussions and valuable learning. The breadth of topics discussed was particularly impressive, setting a high bar for academic and professional discourse in the field. I eagerly look forward to next year's event and congratulate the organizers for their outstanding work.
Ladislava Knihová (University of Finance and Administration, Prague)

In my opinion, the conference provided an opportunity for experts to meet and exchange their knowledge and views on financial and non-financial reporting. I consider that a significant contribution of this year's conference was that attention was turned to the IFRS system and the evaluation of the effects that were expected from its adoption. Although the scope of the phenomena reported has expanded, the original intention - to facilitate the spillover and allocation of capital and thus contribute to increasing the efficiency of its allocation - has not changed. Almost twenty years after the introduction of IFRS into practice, the question of whether and to what extent this original intention is being fulfilled - in the conditions of individual national systems, with their specific cultural, economic, political, and social specificities, or what problems they encounter - is becoming relevant. And it was at the conference that this question was raised, and I consider this to be very useful. However, the opportunity for personal meetings between scientists and experts in the field and discussions on the topics discussed can be considered equally beneficial.
Dana Kubíčková (Metropolitan Universtity Prague)

Attending this conference is always a pleasure. I particularly appreciate the organizers’ effort to provide an opportunity for interested researchers to attend this event in person or online! I truly recommend this experience to all academics, but also to Ph.D. students, who will have the chance to learn from the feedback received!
prof. Madalina Dumitru (Academia de Studii Economice din Bucuresti)