Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství

21. 10. 2015 Autor: redakce Dne 2. října 2015 se uskutečnila již dvanáctá konference s tématikou průmyslových práv, kterou uspořádala Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, letos s převažujícím zaměřením na ochranné známky a designy Společenství.

Více než devadesát účastníků z řad advokátů, patentových zástupců, specialistů na průmyslová práva z jednotlivých závodů a i studentů Metropolitní univerzity Praha se seznámilo s novými poznatky v tomto oboru. V prvním vystoupení Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, podrobně rekapituloval vývoj v oblasti ochranných známek v Evropě a přehledně shrnul mnohačetná jednání, která od roku 2011 do současnosti směřují k různým variantám reformy současné právní úpravy ochranných známek. Druhým přednášejícím byl prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Jeho příspěvek analyzoval souvislosti a vztahy mezi autorskoprávní ochrannou a ochrannými známkami, resp. průmyslovými vzory, které se mohou v jednom institutu prolínat a doplňovat. Mgr. Zuzana de Korver zasvěceně komentovala jeden z pěti projektů konvergenčního programu OHIM a dalších orgánů a institucí směřující k jednotnosti dosud rozdílných způsobů v řízení o ochranných známkách: CP 5 (jehož je za ČR kontaktní osobou u OHIM), který analyzuje vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí na existenci pravděpodobnosti záměny. Mgr. Radka Stupková, se z osobní účasti na konferenci v předstihu omluvila pro zahraniční jednání, ale její stať je v plném znění otisknuta v publikaci, která vyšla současně s konferencí. Zabývá se sbližováním praxe v EU co do harmonizace v oblasti klasifikace výrobků a služeb u ochranných známek.Vystoupení JUDr. Zuzany Slovákové, Ph.D., se zaměřilo na praxi ÚPV i OHIM při uplatňování výhrady veřejného pořádku a dobrých mravů při řízení o přihlášce ochranné známky, srovnávalo shodné i odlišné přístupy na národní a mezinárodní úrovní. Mgr. Simona Macková se věnovala okruhu rozhodování ve věcech ochranných zámek z hlediska relativních důvodů pro zamítnutí na úrovni EU. Rovněž Ing. Martina Kotyková doprovodila své vystoupení bohatou obrazovou přílohou  Zabývala se zápisnou způsobilostí průmyslových vzorů v ÚPV a OHIM a to zejména vývojem ochrany uživatelského rozhraní jako průmyslového vzoru v ČR resp. dizajnu v OHIM.  Poslední vystoupení Jiřího Effmerta se věnovalo rozboru ústavních stížností, které se - alespoň okrajově – týkaly ochranných známek a průmyslových vzorů. Naprostá většina stížností skončila odmítnutím pro zjevnou neopodstatněnost.

Účastníci konference obdrželi souběžně vycházející publikaci rozšířených konferenčních textů, doplněnou o použitou literaturu, zákony, články, judikaturu, internetové zdroje a jiné prameny. Publikaci uvedl jako garant konference a editor publikace prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry průmyslového vlastnictví MUP:

JAKL, L. a kol.: Vývoj v oblasti ochranných známek a designu Společenství. Praha, Metropolitan University Prague Press, 2015. První vydání, 220 stran. ISBN 978-80-87956-17-5. Omezený počet výtisků je ještě k dispozici na Katedře průmyslového vlastnictví MUP.