Odešel vynikající pedagog Metropolitní univerzity Praha pan profesor Ladislav Jakl

Praha, 4. 7. 2021 Metropolitní univerzita Praha s hlubokým zármutkem oznamuje všem studentům, kolegům pedagogům a všem našim zaměstnancům, že nás dne 3. července 2021 navždy opustil pan profesor Ladislav Jakl.

Pan profesor Jakl stál u zrodu naší univerzity a velmi významnou měrou se podílel na jejím rozvoji. Vytvořil na univerzitě unikátní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Průmyslové vlastnictví, resp. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, kde působil i jako odborný garant oboru a předseda Oborové rady a kterému se věnoval po celou dobu své vědecké a pedagogické dráhy. Spolu s kolegy vytvořil, garantoval a vyučoval celou řadu předmětů v tomto samostatném studijním oboru, který byl ojedinělý nejen v rámci ČR, ale i v celé Střední Evropě. Po roce 1989 byl deset let předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví, se kterým MUP při uskutečňování výuky a vědecké činnosti v oblasti duševního vlastnictví úzce spolupracovala a mohla vést díky tomu praktickou výuku zčásti přímo v prostorách a zařízeních Úřadu. Od založení Metropolitní univerzity Praha v roce 2001 byl pan profesor Jakl vedoucím katedry průmyslového vlastnictví, a také prorektorem pro vědu a výzkum. Byl též místopředsedou Správní rady univerzity a členem její Vědecké rady. Od roku 2007 vedl Ústav právní ochrany duševního vlastnictví při MUP. Jeho zásluhou Metropolitní univerzita navázala úzkou spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě a Evropským patentovým úřadem v Mnichově, kde i ve vysokém věku přednášel na odborných seminářích nejen v sídlech těchto institucí, ale i v některých jejich členských zemích. Díky panu prof. Jaklovi se naši doktorandi v programu průmyslového vlastnictví každoročně účastnili mezinárodních odborných seminářů, pořádaných Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě, či evropského programu University Network, v rámci kterého byly prezentovány vynikající diplomové práce z oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů, a který byl realizován Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU (dnes „Úřad EU pro duševní vlastnictví“) ve španělském Alicante. Na základě dohody sjednané panem prof. Jaklem se Světovou organizací duševního vlastnictví zřídila Odborná Knihovna Jiřího Hájka při Metropolitní univerzitě Praha Depozitní knihovnu této světové organizace v Praze, a to jako jedinou ve střední a východní Evropě.

Pan profesor Jakl byl autorem mnoha odborných publikací z oblasti duševního vlastnictví, vydaných v České republice i v zahraničí.

Na Metropolitní univerzitě Praha založil a se svými spolupracovníky vydával odborný časopis Acta MUP (s podtitulem Právní ochrana duševního vlastnictví).

Od devadesátých let 20. století působil na částečný úvazek ve výuce průmyslového vlastnictví na katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde v letech 1990-1993 dokončil doktorské studium s titulem CSc. (bylo předtím nuceně z politických důvodů na neurčito přerušeno v r. 1969), obhájil v r. 1998 habilitaci s titulem doc. v oboru mezinárodního obchodu a v r. 2005 ve stejném oboru titul profesor, jímž ho jmenoval prezident republiky. Později plně přešel na MUP. Významná byla i jeho mise na Úřadu průmyslového vlastnictví, kde působil již od r. 1957 jako průzkumový patentový inženýr v oboru letadel, lodí a elektrického svařování a v první polovině šedesátých let jako stálý předseda rozkladových komisí. V r. 1969 byl z politických důvodů nucen Úřad opustit, ale po návratu na něj v r. 1990 a jmenování do funkce jeho předsedy se významně zasloužil o přebudování systému právní ochrany průmyslového vlastnictví na moderní systém odpovídající světovým trendům té doby (účastí na přípravě základních zákonů z tohoto oboru), o změnu sídla Úřadu i přestavbu budovy sídla do současné podoby a o řešení rozdělní jednotného federálního úřadu na český a slovenský a pak jen jako předseda českého Úřadu průmyslového vlastnictví o přijetí ČR do Úmluvy o udělování evropských patentů i o legislativní práce spojené s přístupem ČR k Evropské unii. V r. 2019 dostal k výročí 100 let patentového úřadu v Československu/ČR významné ocenění od generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).  Podílel se i na organizaci a výuce Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu, a to již v 60. letech, a na to po nuceném odchodu opět od devadesátých let navázal. I v období normalizace se však k výuce dostal, když od r. 1975 přednášel na postgraduálním studiu SVŠT v Bratislavě.

Během své celoživotní pedagogické dráhy se výrazně zapsal do paměti tisíců vysokoškolských studentů a vychoval mnoho absolventů svého oboru, kteří se uplatnili ať již jako úředníci státní správy, pracovníci mezinárodních institucí a obchodních organizací, patentoví a známkoví zástupci či jako výzkumní pracovníci ve svém oboru. Pan profesor dlouhá léta přednášel na Metropolitní univerzitě Praha, pořádal vědecké konference a vedl doktorské semináře. Jeho vynikající přednášky a hluboká orientace v oboru fascinovaly studenty naší univerzity. Byl nejen vynikajícím učitelem v pravém smyslu tohoto slova, ale také skvělým člověkem s nanejvýš ohleduplným, tolerantním a laskavým přístupem k ostatním, který vzbuzoval úctu a obdiv jeho studentů i kolegů učitelů.

V roce 2017 pan profesor Jakl obdržel ocenění "Za přínos k rozvoji MUP" jako výraz velkého poděkování, úcty a obdivu studentů a pedagogů naší univerzity.

Pan profesor se nesmazatelným písmem zapsal do historie Metropolitní univerzity Praha a zůstane navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Vyjadřujeme v této těžké chvíli upřímnou soustrast jeho rodině.

Čest jeho památce!

Mgr. Anna Benešová
zakladatelka MUP

JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
ředitel o.p.s.

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
rektor

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
prorektor pro tvůrčí činnost
prorektor pro kvalitu a rozvoj a provoz

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
prorektor pro pedagogickou činnost
prorektor pro studijní záležitost

Ing. Jan Rett
kvestor
ředitel pro ekonomiku