Odešel náš velký profesor Jaroslav Jakš

Praha, 18. 6. 2019 Metropolitní univerzita Praha s hlubokým zármutkem oznamuje všem studentům, kolegům pedagogům a všem našim zaměstnancům, že nás v těchto dnech navždy opustil pan profesor Jaroslav Jakš.

Pan profesor Jakš stál u zrodu Metropolitní univerzity Praha a velmi významnou měrou se podílel na jejím rozvoji. Spolu se svými kolegy utvářel jeden z nejúspěšnějších studijních programů MUP – Mezinárodní vztahy a evropská studia, na němž přednášel studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia. Byl vynikajícím a uznávaným odborníkem v oblasti mezinárodního obchodu, vnitřního trhu a hospodářských politik Evropské unie, je autorem mnoha odborných publikací, vydaných v České republice i v zahraničí. Jeho excelentní odborné přednášky fascinovaly naše studenty nejen analytickou hloubkou, ale také tolerantním a laskavým pedagogickým přístupem pana profesora. Každoročně organizoval pro studenty MUP studijní cestu do institucí Evropské unie v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, při nichž měli studenti nejen příležitost poznat fungování těchto institucí, ale i navázat četné kontakty, které jim pomáhaly v jejich další odborné či profesní kariéře. Pan profesor byl velkým zastáncem myšlenky evropské jednoty, ale zároveň bedlivým pozorovatelem, analytikem a kritikem nedostatků či chyb při jejím uskutečňování.

Během své celoživotní pedagogické dráhy se výrazně zapsal do paměti tisíců vysokoškolských studentů a vychoval mnoho absolventů svého oboru, kteří se uplatnili v širokém spektru odborných profesí, ve veřejných institucích i soukromých společnostech doma i v zahraničí.

Byl nejen vynikajícím učitelem v pravém smyslu tohoto slova, ale také skvělým člověkem s nanejvýš ohleduplným, tolerantním a laskavým přístupem k ostatním, který vzbuzoval úctu a obdiv svých studentů i kolegů učitelů.

V roce 2017 pan profesor Jakš obdržel ocenění "Za přínos k rozvoji MUP" jako výraz velkého poděkování, úcty a obdivu studentů a pedagogů naší univerzity.

Pan profesor se nesmazatelným písmem zapsal do historie Metropolitní univerzity Praha a zůstane navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Vyjadřujeme v této těžké chvíli upřímnou soustrast jeho rodině a především jeho laskavé a obětavé manželce.

Čest jeho památce!

Mgr. Anna Benešová
zakladatelka MUP

JUDr. Marek Beneš
ředitel o.p.s.

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
rektor

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
prorektor pro tvůrčí činnost
prorektor pro kvalitu a rozvoj a provoz

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
prorektor pro pedagogickou činnost
prorektor pro studijní záležitost

Ing. Jan Rett
kvestor
ředitel pro ekonomiku