19/10/2012 - Konference - Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví

Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP a Katedra průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví připravily dne 19. října t.r. v budově Metropolitní univerzity Praha na Žižkově konferenci na téma „Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví“.

Konference se zúčastnilo přes 100 zájemců z řad patentových zástupců, posluchačů a absolventů MUP, právníků a dalších pracovníků z podniků. Protože nový občanský zákoník obsahuje celou řadu ustanovení, která budou mít vliv na řadu oblastí průmyslového a duševního vlastnictví, byly právě těmto oblastem věnovány všechny přednášky renomovaných odborníků z řad teorie a praxe.

Konferenci uvedl prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., vedoucí Katedry průmyslového vlastnictví a ředitel Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP, který poukázal na závažné otázky, které ovlivní nový občanský zákoník v oblasti duševního vlastnictví a kterými se v budoucnu bude zabývat i Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP. Úvodní přednášku přednesl Ing. Emil Jenerál v zastoupení předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Ing. Mgr. Josefa Kratochvíla. Zabýval se historií vzniku patentu Společenství, návrhem nařízení o překladech patentů EU, dále otázkou řešení patentových sporů v Evropě a jednotným patentovým soudnictvím EU.

Příspěvek prof. JUDr. Martina Boháčka, CSc., který působí na Metropolitní univerzitě Praha a přednáší na Vysoké škole ekonomické, se věnoval obecným otázkám nového občanského zákoníku z hlediska práv k duševnímu vlastnictví. Zabýval se jednak ustanoveními, která se dotýkají oblasti duševního vlastnictví přímo a ustanoveními, která se dotýkají této oblasti nepřímo, jako např. ustanovení o licenčních smlouvách, o obchodním tajemství, o obchodní firmě, o dílu s nehmotným výsledkem a o zákazu převodu práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví při prodeji závodu apod.

Přednáška prof. JUDr. Petera Vojčíka, CSc., vedoucího katedry práva Univerzity PJŠ Košice a učitele na Metropolitní univerzitě, o smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem ve světle nového občanského zákoníku, byla věnována jednak všeobecným otázkám a jednak konkrétním ustanovením o smlouvě o dílo, která jsou v novém zákoníku zakotvena a která upravují smlouvu s nehmotným výsledkem.

Problematice licenčních smluv byl věnován příspěvek prof. JUDr. Ivo Telce, CSc., který je vedoucím katedry občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tato tematika má pro oblast práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví zcela mimořádný význam. Obsahem přednášky byly obecné právní otázky typové licenční smlouvy, jak je v novém občanském zákoníku obsažena, přehledem změn terminologií, jako jsou např. pojmy „věřitel“ (nabyvatel licence), „dlužník“ (poskytovatel licence) a další.

Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., který působí na Metropolitní univerzitě a v Advokátní kanceláři Čermák a spol., přednáší na Vysoké škole ekonomické, se ve svém vystoupení věnoval problematice „Obchodního tajemství a know-how“. Obchodní tajemství je řazeno mezi nehmotné věci, do sféry nehmotných statků, s nímž má jeho vlastník právo nakládat podle své vůle. Ve svém příspěvku vycházel Ing. Čada z ustanovení § 504 nového občanského zákoníku, kterému přisuzuje větší jednoznačnost, než tomu bylo u dřívějšího ustanovení obchodního zákoníku. Pokud jde o know-how, tento pojem nový občanský zákoník nedefinuje. Zmiňuje se definice obsažená v tzv. blokových výjimkách Evropské unie, kde se za know-how považuje soubor technických informací, které jsou tajné, podstatné a vhodnou formou identifikovatelné.

S velkým zájmem byl přijat příspěvek Jiřího Effmerta, zkušeného patentového zástupce, který navázal na předchozí přednášky, ale vnesl poněkud jiný, i když ne věcně odlišný pohled na danou problematiku. Při své analýze nových ustanovení vycházel i z důvodové zprávy k předloženému návrhu občanského zákoníku. Podrobně rozebral např. pojem právnické osoby, jejího zakládání a názvu, veřejných rejstříků, definování spotřebitele a podnikatele, obchodní firmy aj.

Účastníci přijali přednesenou tematiku s velkým zájmem, což dosvědčila i řada zajímavých dotazů a připomínek a značný zájem o kolektivní monografii (viz. Odborná knihovna Jiřího Hájka) , kterou před zahájením akce obdrželi.

Fotogalerie

Program:

09:30–10:00 Příchod a registrace účastníků
10:00–10:10 Zahájení
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc, Metropolitní univerzita Praha
10:10–10:45 Aktuální vývoj patentového systému v Evropě
Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
10:45–11:10 Obecné otázky nového občanského zákoníku z hlediska práv k duševnímu vlastnictví
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., Metropolitní univerzita Praha
11:10–11:35 Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.,Metropolitní univerzita Praha

11:35–12:00 Přestávka

12:00–12:25 Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M.,Okresní soud Praha-západ, Praha
12:25–13:00 Obchodní tajemství a know-how
Ing. Karel Čada, prom.práv., PhD., Metropolitní univerzita Praha

13:00–13:25 Změny v občanském zákoníku č.89/2012 Sb. s dopadem do praxe z hlediska průmyslového vlastnictví
Jiří Effmert, dipl.tech., patentový zástupce
13:25 Diskuse a závěr