28/11/2012 - Počátky demokratizace armády po listopadu 1989: Nová role vojáka jako občana v uniformě

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) s Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo 28.11.2012 dvacátou z cyklu přednášek programu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO/20 let transformace Armády ČR) na téma „Počátky demokratizace armády po listopadu 1989: Nová role vojáka jako občana v uniformě.“ Našimi hosty byli pánové Miloš BALABÁN (vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK), Zdeněk BORKOVEC (první ředitel Odboru pro styk s veřejností MO), Luboš DOBROVSKÝ (federální ministr národní obrany) a Antonín RAŠEK (náměstek federálního ministra národní obrany).

Setkání bylo moderováno dr. Balabánem, který se cílenými otázkami snažil přimět vystupující k zamyšlení nad svými osobními zkušenostmi a poznatky o počátečních fázích transformace ČSLA a Ministerstva národní obrany, s akcentem na jejich demokratizaci. Bylo diskutováno, co to vlastně znamená, demokratizovat armádu a co by to naopak znamenat nemělo. V následné diskuzi zaznělo mnoho dotazů na danou problematiku i současnou situaci v AČR a MO. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad veřejnosti.

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz

Zpracoval: Oldřich Bureš, vedoucí C4SS

Fotogalerie