13/02/2014 - Problémy nového zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolního řádu)

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva při katedře právních disciplín a veřejné správy MUP ve spolupráci s Institutem kontroly, o.p.s. uspořádalo seminář na téma Problémy nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu).

Dne 1. ledna nabyl účinnosti nový zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Rozsah jeho působnosti je ve srovnání s dosavadní úpravou obsaženou v zákoně č. 552/1991 Sb., o státní kontrole významně širší. Obecný kontrolní řád dopadá nyní zčásti i na vnitřní vztahy ve veřejné správě, což samo o sobě představuje významný koncepční problém. Vymezení rozsahu působnosti je v zákoně navíc provedeno velmi nejasným způsobem, umožňujícím různé výklady. V praxi tak vyvstávají obtížně řešitelné otázky, zda se na kontrolní činnost určitého konkrétního vykonavatele veřejné správy má obecný kontrolní řád vztahovat, či nikoli. V kontextu s tím, ale i v jiných souvislostech, se pak jako interpretačně problematická jeví i některá nově formulovaná procesní, resp. i hmotněprávní ustanovení tohoto zákona. Cílem semináře proto bylo napomoci nalézání východisek pro praktické řešení těchto interpretačních problémů. Vzhledem ke krátké době od nastoupení účinnosti zákona a minimální zkušenosti s jeho aplikací byl seminář určen pro užší okruh odborníků z akademické sféry a odborné praxe, v pozdějším období se předpokládá uspořádání obdobně zaměřené vědecké konference pro širší akademickou i odbornou kontrolorskou veřejnost.

Plakát (program)

Fotogalerie