03/10/2014 - Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví

Akce Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha, která se konala v budově MUP na Žižkově za hojné účasti veřejnosti, navázala svým obsahem na oblast, která byla předmětem konference konané začátkem roku 2013 s názvem Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Na letošní konferenci vystoupil rozšířený kolektiv odborníků, jak z oblasti průmyslového vlastnictví, tak z oblasti práva, veřejné správy, advokacie a patentových zástupců.

V prvním příspěvku předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, rozebral dopad změn, kterými nový občanský zákoník ovlivnil činnost Úřadu průmyslového vlastnictví. Autor dalšího příspěvku, prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., si zvolil jako téma problematiku nehmotných věcí v duševním vlastnictví a došel k závěru, že je nutné uvážit vztah obecné úpravy vlastnictví a zvláštní úpravy duševního vlastnictví a rovněž právní režim nehmotných statků nechráněných.

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., se ve svém příspěvku věnoval otázkám dědění v oblasti duševního vlastnictví zejména v porovnání se SR. Téma neméně zajímavého příspěvku prof. JUDr. Ivo Telce, CSc., řešilo tzv. držbu informací z pohledu nového občanského zákoníku., zatímco JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., se zaměřila na nedokonalosti nové právní úpravy nekalé soutěže, kterou řeší nový občanský zákoník. Problematiku lhůt a dob ve vazbě na ochranu průmyslového vlastnictví řešil příspěvek JUDr. Pavla Koukala, Ph.D. Autor na základě doktrinálního rozlišování mezi lhůtami hmotněprávními a procesními dochází k závěru, že u lhůt hmotněprávních bude aplikován občanský zákoník a u lhůt procesních správní řád.

Podstatné změny oproti současné právní úpravě přinesl nový občanský zákoník v oblasti licenčních smluv. A právě tomuto tématu se věnoval ve svém pojednání prof. Ing. Ladislava Jakl, CSc.

Poněkud odlišnou problematiku si vybral další autor Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D. Ve svém příspěvku se zabýval oceňováním nehmotných věcí podle nového občanského zákoníku. Poslední přednášející Jiří Effmert pojal svůj příspěvek praktickým směrem, a sice jaký dopad bude mít nový občanský zákoník na činnost patentových zástupců a v práci závodních specialistů, kteří pracují v podnikatelských subjektech.

Ke dni konání akce byla vydána publikace ve formě kolektivní monografie, v níž jsou obsaženy všechny příspěvky. Vzhledem k tomu, že konference svým tématem oslovila široké spektrum posluchačů, bude se v prvním čtvrtletí roku 2015 opakovat, ale tentokrát v Plzni.

Program

Fotogalerie